DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH

ul. Wyzwolenia 31, 05 - 140 Serock, tel. 22 782 68 43

 edukacja

 

EDUKACJA PRZEZ INTEGRACJĘ
WYCHOWANIE PRZEZ WYPOCZYNEK

 

 • przekroczenie furtki świata przyjaznego dla dzieci i młodzieży,
 • zdobywanie niezdobytych biegunów,
 • odkrywanie nieodkrytych stron,
 • bezwarunkowa akceptacja człowieka,
 • nieustanna realizacja własnych marzeń,
 • stworzenie warunków do pełnego wszechstronnego rozwoju,
 • pełniejsze przeżywanie siebie,
 • stałe zwiększenie stopnia własnej świadomości,
 • nieszablonowe uzupełnienie edukacji szkolnej,
 • atrakcyjny, czynny wypoczynek jako ważny element edukacji,
 • stworzenie młodym ludziom inspirującego środowiska, w którym nauczą się sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed nimi współczesny świat,
 • integracja ze środowiskiem osób niepełnosprawnych,
 • atmosfera przychylna uczniowi, twórcza, pełna optymizmu i wiary we własne siły

Praca nasza oparta jest na poszanowaniu naszych wychowanków, nauce życia w godności, realizacji obowiązków, przy zachowaniu swoich praw. Organizujemy stałe zajęcia dydaktyczno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży w zakresie krajoznawczym, artystycznym, sportowym. Naszym atutem jest integracja ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, nauka szacunku dla inności, wsparcie i pomoc w codziennych zajęciach. Swoją działalnością stwarzamy możliwość rozwoju wszechstronnych zainteresowań każdego młodego człowieka. Jesteśmy zdeterminowaniu do wychowania ludzi kreatywnych, wrażliwych na otaczający świat, świadomych swojego potencjału. Z nich pomocą kreujemy rzeczywistość, aby stała się ona bardziej przyjazna wszystkim nam.

 

 1. Uspołecznienie wychowanków:
  • wzajemne lepsze poznanie się, swoich słabych i mocnych stron, nauka akceptacji i zrozumienia,
  • poprawianie wzajemnych relacji, kształtowanie relacji opartych na szacunku,
  • poznanie osób chorych, słabszych, niepełnosprawnych,
  • praca nad sobą, samoakceptacją, samozrozumieniem.
 2. Integracja z osobami niepełnosprawnymi:
  • programy, projekty pomagające znieść bariery, lęki wobec niepełnosprawności,
  • programy, projekty uczące postawy odpowiedzialności, opiekuńczości,
  • kształtowanie postawy zaufania, partnerstwa,
  • wspólne uczestniczenie w aktywnościach osób sprawnych z osobami z niepełnosprawnością.
 3. Wychowanie patriotyczne:
  • poznanie historii regionu,
  • udział w imprezach historycznych(w zależności od terminu pobytu wychowanków),
  • oddawanie hołdu lokalnym bohaterom(Dęby Pamięci,Grodzisko,Wały Napoleońskie,Cmentarz Katolicki, Cmentarz Żydowski).
 4. Wychowanie proekologiczne:
  • czynny udział w zajęciach edukacji ekologicznej,
  • poznawanie ekologii Jeziora Zegrzyńskiego i rzeki Narew,
  • rozwój przez zabawy, gry ekologiczne,
  • uczestnictwo w konkursie fotograficznym.
 5. Wychowanie etnograficzne:
  • uczestniczenie w życiu kulturowym regionu,
  • spotkania z ludźmi tworzącymi kulturę na terenie Serocka(działacze MOK, Kół Gospodyń Wiejskich).
 6. Wychowanie do kreowania świata:
  • udział w konkursach,
  • odpowiedzialność za pracę i sukces zespołu w czasie projektów(często w grupie osób są niepełnosprawni),
  • układanie własnych projektów(gier terenowych, animacji),
  • praca nad własną asertywnością, umiejętności odmowy w sytuacjach patologicznych.
 7. Zachowania prozdrowotne:
  • korzystanie z boiska, organizacja meczów, zabaw, różnych form rywalizacji,
  • wyjazdy na basen,
  • animacje na plaży,
  • spacery, marsze, podchody, gry terenowe,
  • zajęcia profilaktyczne, specjalistyczne,
  • zajęcia usprawniające,
  • nauka spędzania czasu wolnego.

 

 1. Zajęcia ogólne:
  • projekty,
  • gry tematyczne,
  • zabawy,
  • konkursy,
  • spotkania z ciekawymi ludźmi,
  • podchody,
  • quizy,
  • zajęcia sportowe ogólnorozwojowe.
 2. Zajęcia specjalistyczne:
  • zajęcia profilaktyczne,
  • zajęcia dla dzieci zagrożonych wykluczeniem,
  • zajęcia dla dzieci ze środowisk zmarginalizowanych,
  • zajęcia specjalistyczne prozdrowotne.

 

 1. Warunki bytowe
  • odpowiednie wyżywienie dla grup wiekowych,treningowych wg. Standartów,
  • odpowiednie warunki noclegowe.
 2. Opiekę wychowawczą, opiekuńczą, terapeutyczną, pedagogiczną, przewodnika po mieście.
 3. Organizowanie zajęć ogólnych.
 4. Organizowanie zajęć specjalistycznych.

 

 1. Dyrektor
 2. Wychowawcy szkolni
 3. Wychowawcy Domu Wczasów Dziecięcych

 

 • plan szczegółowy pobytu sporządza sie po uzgodnieniu z wychowawcami, który jest elestyczny I zmieniany w miarę zapotrzebowania I warunków pogodowych

 

 1. Wychowanie młodego człowieka otwartego na potrzeby innych ludzi, tolerancyjnrgo, obdarzającego szacunkiem każdego człowieka, niezależnie od jego wyglądu zewnętrznego, sprawności fizycznej, zainteresowań, czy przeszłości.
 2. Ukształtowanie postaw kreatywnych, pełnych ciekawości świata, poczucia sprawczości I odpowiedzialności za otaczający świat.
 3. Wychowanie człowieka o cechach asertywnych.
 4. Rozwijanie zainteresowań, umiejętności spędzania czasu wolnego, poprzez różnorodne formy pracy.
 5. Utrwalanie postaw nabytych, stosowanie kar I nagród, motywowanie.
 6. Utrwalanie i zdobywanie wiedzy.

 stopka


< Wstecz