DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH

ul. Wyzwolenia 31, 05 - 140 Serock, tel. 22 782 68 43

Regulamin
Zasady i warunki przyjmowania dzieci do Domu Wczasów Dziecięcych w Serocku

§ 1

Regulamin określa zasady i warunki przyjmowania dzieci do Domu Wczasów Dziecięcych w Serocku

§ 2

 1. Przyjęcie dzieci na pobyt w Domu Wczasów Dziecięcych w Serocku następuje na wniosek :
  1. dyrektora szkoły,
  2. organizacji pozarządowej,
  3. biur podróży,
  4. fundacji,
  5. stowarzyszeń,
  6. rodziców/opiekunów prawnych jeśli pobyt organizowany jest w czasie trwania zajęć szkolnych,
   na podstawie wcześniejszej rezerwacji miejsc.
 2. Rezerwacji należy dokonywać telefonicznie lub drogą elektroniczną, telefonując na numer bądź pisząc na adres sekretariatu Integracyjnego Centrum Opieki Wychowania Terapii KKWR, które podane są na stronie internetowej tego Centrum.
 3. W celu rezerwacji miejsc należy podać dane dotyczące okresu pobytu, liczby dzieci, liczby wychowawców/opiekunów oraz dane osoby do kontaktu.

§ 3

Po dokonaniu rezerwacji Integracyjne Centrum Opieki Wychowania Terapii KKWR przesyła osobie wskazanej do kontaktu, o której mowa w § 2 ust. 3 ofertę pobytu z propozycją zajęć.

§ 4

 1. Najpóźniej na 7 dni przed planowanym przyjazdem dzieci podmiot, na wniosek którego nastąpiła rezerwacja miejsc przesyła na adres elektroniczny sekretariatu Integracyjnego Centrum Opieki Wychowania Terapii KKWR zamówienie na zajęcia według otrzymanej Oferty oraz skan następujących dokumentów : Skierowanie do Domu Wczasów Dziecięcych w Serocku (wniosek), Lista dzieci, Lista opiekunów, Oświadczenia (zgoda rodzica/opiekuna prawnego na pobyt oraz na przetwarzanie danych osobowych), będące załącznikami do umowy na pobyt w Domu Wczasów Dziecięcych w Serocku.
 2. Druki dokumentów, o których mowa w ust. 1 należy pobrać ze strony internetowej Integracyjnego Centrum Opieki Wychowania Terapii KKWR.

§ 5

 1. Na podstawie otrzymanego zamówienia Dom Wczasów Dziecięcych niezwłocznie opracowuje szczegółowy plan pobytu dzieci, i przesyła go podmiotowi, na wniosek któ®ego nastąpiła rezerwacja miejsc.
 2. Szczegółowy plan pobytu dzieci, o którym mowa w ust. 1 będzie stanowił załącznik do umowy na pobyt w Domu Wczasów Dziecięcych w Serocku.

§ 6

 1. W dniu przyjazdu dzieci następuje podpisanie umowy na pobyt w Domu Wczasów Dziecięcych w Serocku, zameldowanie oraz zakwaterowanie dzieci i opiekunów.
 2. W celu podpisania umowy na pobyt w Domu Wczasów Dziecięcych w Serocku oraz zameldowania wymagane jest posiadanie dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 w oryginale. W przypadku gdy podpisanie umowy następuje wcześniej niż w dniu rozpoczęcia pobytu, oryginały dokumentów należy przedłożyć przy podpisaniu umowy.
 3. Opiekunowie obowiązani są posiadać przy sobie dokument tożsamości.

§ 7

Regulamin wchodzi w życie na podstawie Zarządzenia Kierownika Domu Wczasów Dziecięcych w Serocku.


< Wstecz