ŻŁOBEK "WESOŁY ZAKĄTEK"

ul. Wyzwolenia 31, 05 - 140 Serock, tel. 22 782 68 43

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ŻŁOBKA „WESOŁY ZAKĄTEK” W SEROCKU
Wrzesień 2018 r.


Niepubliczny Żłobek „Wesoły Zakątek” działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 - Dz.U. z 2016 r. poz. 157).
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z dnia 11 lipca 2014 r., poz. 925).
 3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz. 368).
 4. Statutu Żłobka „Wesoły Zakątek”.
 5. Regulaminu Organizacyjnego Żłobka „Wesoły Zakątek”.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin organizacyjny Żłobka określa organizację pracy placówki.
 2. Postanowienia Regulaminu organizacyjnego określają w szczególności:
  1. organizację pracy Żłobka,
  2. ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w Żłobku,
  3. personel Żłobka,
  4. zasady funkcjonowania Żłobka.
 3. Regulamin określa organizację opieki nad dziećmi w Żłobku, w tym:
  1. prawa i obowiązki rodziców.

Rozdział I

Organizacja pracy Żłobka

§ 1

 1. Żłobek organizuje opiekę nad dziećmi:
  1. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 –17.00,
  2. pięć dni w tygodniu,
  3. w miesiącu od 01.09 do 14.08 b.r.
 2. Dziecko w Żłobku może przebywać maksymalnie do 10 godzin dziennie.
 3. Żłobek jest nieczynny we wszystkie dni ustawowo wolne od pracy oraz przerwę urlopowo-adaptacyjnej, której termin podaje się do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 2

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w Żłobku może być wydłużony za dodatkową opłatą w wysokości 35zł/h, doliczanych do czesnego- po godzinach pracy żłobka.
 2. Za sytuację szczególną uznaje się m. in.:
  1. chorobę rodzica, delegację rodzica, co powoduje dezorganizację życia rodzinnego, (na podstawie oświadczenia rodzica przedłożonego do kierownika żłobka),
  2. nagłą zmianę sytuacji życiowej rodzica mającą bezpośredni wpływ na opiekę nad dzieckiem nie dłużej jednak niż przez 2 tygodnie (na podstawie oświadczenia rodzica złożonego każdorazowo u kierownika żłobka),
  3. nieprzewidziany dłuższy pobyt dziecka w Żłobku zgłoszony w dniu pobytu dziecka telefonicznie.
 3. Kierownik Żłobka wyraża zgodę na pobyt dziecka w żłobku powyżej 10 godzin dziennie po przeprowadzonej konsultacji z opiekunkami.

§ 3

 1. W przypadku dużej absencji dzieci lub absencji chorobowej opiekuna dopuszczalne jest tworzenie innego składu grup żłobkowych i ich opiekunów.
 2. Czas trwania poszczególnych zajęć z dziećmi, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków i wynosi około 10 – 15 minut.
 3. Placówka zapewnia dzieciom zapisanym do żłobka możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, w trakcie pobytu dziecka w żłobku, zgodnie z możliwościami rozwojowymi dzieci.
 4. Ofertę zajęć dodatkowych, czas trwania oraz miesięczny plan zajęć ustala i przedstawia do wiadomości rodziców kierownik/ opiekun.
 5. Żłobek może współpracować z innymi usługowymi placówkami kulturalno-oświatowymi w celu realizacji dodatkowych form edukacyjno - kulturalnych.
 6. Dzieci zapisane do żłobka mogą korzystać z pięciu posiłków dziennie: śniadania, drugiego śniadania, obiadu (w kolejności II i I danie), podwieczorku.
 7. Codzienną organizację pracy żłobka określa ramowy rozkład dnia, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, tworzony przez Kierownika Żłobka.
 8. Na podstawie ramowego rozkładu dnia opiekun, któremu powierzono opiekę nad daną grupą, ustala dla tej grupy szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 9. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość zmiany organizacji dnia (np. wyjścia na plac, uroczystości).

§ 4

 1. Ustala się następującą procedurę rejestrowania obecności pobytu dziecka w żłobku:
  1. każdego dnia opiekunowie uzupełniają rejestr dzienny pobytu dziecka w żłobku,
  2. Kierownik Żłobka przygotowuje w każdym miesiącu zestawienie dziennego pobytu dziecka w żłobku.
 2. Nieobecność dziecka w żłobku nie podlega odliczeniom opłaty stałej (czesne).
 3. Miesięczna opłata za koszty wyżywienia dziecka podlega obniżeniu w przypadku nieobecności dziecka w żłobku, proporcjonalnie za każdy dzień nieobecności, z wyjątkiem pierwszego dnia.
 4. W przypadku poinformowania Kierownika Żłobka, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, o mającej nastąpić nieobecności dziecka, przysługuje zwrot stawki wyżywienia również za pierwszy dzień nieobecności.
 5. Przyjęcie dziecka do Żłobka po 15-tym dniu miesiąca powoduje obniżenie opłaty za pobyt o 50%.
 6. Rozliczenia z rodzicami odbywają się bezgotówkowo.

Rozdział II

Ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w Żłobku

§ 5

 1. Organizację dnia pracy placówki (w tym godzin posiłków i czynności opiekuńczo-wychowawczych) określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Kierownika Żłobka z uwzględnieniem wymagań zdrowotnych rozwoju dziecka oraz świadczeń pielęgnacyjnych, a także żywieniowych, w tym diet eliminacyjnych.

 2. GODZINA

  ZAJECIA

  7:00-7:45

  Przyjmowanie dzieci

  7:45- 8:00

  Przygotowanie dzieci do śniadania

  8:00-8:30

  Śniadanie

  8:30-8:45

  Zabiegi pielęgnacyjne

  8:45-9:30

  Zabawy w małych grupach, rytmika, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze itp..

  9:30-10:00

  II Śniadanie

  10:00-10:15

  Zabiegi pielęgnacyjne

  10:15- 11:15

  Zabawy, zabawa w ogrodzie i na placu zabaw

  11:15- 11:30

  Toaleta, przygotowanie do obiadu, chwila relaksu przy muzyce

  11:30- 12:00

  Obiad

  12:00- 12:15

  Przygotowanie do leżakowania

  12:15-14:30

  Czas odpoczynku, leżakowanie

  14:30- 15:00

  Podwieczorek

  15:00-17:00

  Zabawy w kącikach tematycznych, czytanie bajek i inne zabawy. Odbiór dzieci przez Rodziców.


 3. Dzieci mają możliwość korzystania z tarasu oraz ogrodu Żłobka z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dziecka.
 4. Organizacja wyjścia na plac zabaw uzależniona jest od warunków atmosferycznych i przewidziana jest głównie w miesiącach wiosennych, letnich.

Rozdział III

Personel Żłobka

§ 6

 1. Żłobkiem kieruje Kierownik.
 2. W skład personelu Żłobka wchodzą: Kierownik Żłobka, Pielęgniarka pełniąca obowiązki Opiekuna dziecięcego, Opiekun dziecięcy, Kucharka, Specjalista do spraw żywienia i zaopatrzenia.
 3. Czynności w sprawach zakresu prawa pracy wobec pracowników wykonuje Dyrektor Integracyjnego Centrum Opieki Wychowania Terapii.
 4. Do głównych zadań Kierownika Żłobka należy w szczególności organizowanie pracy i sprawowanie nadzoru nad personelem żłobka w celu zapewnienia dzieciom przebywającym w Żłobku troskliwej, zbliżonej do domu rodzinnego opieki.
 5. Kierownik reprezentuje Żłobek na zewnątrz.
 6. Kierownika Żłobka w razie jego nieobecności zastępuje Dyrektor Integracyjnego Centrum Opieki Wychowania Terapii.
 7. Ogólny zakres obowiązków dla stanowisk znajdujących się w Żłobku „Wesoły Zakątek” zawarty jest w zał. 1 do Regulaminu.
 8. Ilość pracowników w żłobku, wymiar czasu pracy na poszczególnych stanowiskach uzależniony jest od ilości dzieci przyjętych do Żłobka.

Rozdział IV

Zasady funkcjonowania Żłobka

§ 7

 1. Zapisy do Żłobka prowadzone są przez cały rok.
 2. W terminie do dnia 15 maja każdego roku Kierownik podaje do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty listę dzieci przyjętych do żłobka od 1 września danego roku.

§ 8

 1. Organizacja opieki nad dziećmi w Żłobku jest zgodna z normami obowiązującymi dla
  wieku dziecka i obejmuje:
  1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
  2. wyżywienie,
  3. higienę snu i wypoczynku,
  4. zagwarantowanie właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez organizowanie i prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu,
  5. prowadzenie zajęć opiekuńczo –wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających
   rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,
  6. działania profilaktyczne, promujące zdrowie,
  7. działania na rzecz kształtowania postaw pro społecznych i usamodzielniania,
  8. udzielanie doraźnej pomocy medycznej,
  9. bieżący kontakt z rodzicami lub opiekunami prawnymi.

§ 9

Po przeprowadzonej rekrutacji Dyrektor Integracyjnego Centrum Opieki Wychowania Terapii wraz z Kierownikiem przeprowadza analizę zatrudnienia personelu i dostosowuje jego skład do ilości dzieci przyjętych do żłobka.

§ 10

 1. W żłobku funkcjonują dwie grupy.
 2. Rodzice informowani są przez personel żłobka o wszelkich niepokojących objawach zachowania się dziecka, tak by ograniczyć lub nie dopuścić do wystąpienia objawów chorobowych u dziecka a także innych dzieci.
 3. Uprawniony personel żłobka obowiązany jest udzielić rodzicom informacji o stanie psychofizycznym dziecka a także zauważonych u dziecka odstępstwach od norm rozwojowych właściwych dla rówieśników.
 4. Jeżeli zachowania dziecka wskazują na takie odstępstwa od norm rozwojowych, które objawiają się nadmierną agresją i nadpobudliwością zagrażającą bezpieczeństwu życia i zdrowia samego dziecka, innych dzieci i personelu żłobka, Kierownik po konsultacji z Dyrektorem Integracyjnego Centrum Opieki Wychowania Terapii oraz opiekunkami informuje o tym rodziców dziecka. Czynności te dokumentowane są przez Kierownika placówki w karcie pielęgnacyjnej dziecka i są podstawą do wnioskowania o zaprzestanie świadczenia usług opieki przez Żłobek. Jeżeli rodzice kwestionują konieczność zaprzestania korzystania z tego powodu z usług Żłobka, proszeni są o osobistą obserwację zachowania dziecka w grupie podczas pobytu w Żłobku. Ponadto rodzicom wydaje się pisemną opinię o możliwości weryfikacji opinii Żłobka przez poradnię psychologiczną dla dzieci i młodzieży.

§ 11

 1. W przypadku zaobserwowania u dziecka przebywającego w Żłobku objawów chorobowych, dziecko poddaje się ocenie pielęgniarskiej i jeżeli stwierdzi się podwyższoną temperaturę, informuje się niezwłocznie rodziców / opiekunów prawnych dziecka. Zaleca się również niezwłoczną wizytę u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 2. O zachorowaniu dziecka w Żłobku rodzic informowany jest telefonicznie i jest zobowiązany do odbioru dziecka ze Żłobka niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 2 godzin.
 3. Jeśli dziecko zostało odesłane ze żłobka z wysoką temperaturą, to rodzic ma obowiązek po chorobie przynieść zaświadczenie lekarskie, że dziecko jest już zdrowe i może przebywać w placówce z innymi dziećmi.

§ 12

 1. Po przyjęciu dziecka do Żłobka, dziecko pozostaje pod stałą opieką fachowego personelu Żłobka przez cały okres, aż do odebrania przez rodziców lub upoważnioną osobę.
 2. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie pobytu w Żłobku jest następujący:
  1. dzieci przebywające w Żłobku są pod opieką opiekunów, którzy organizują im zabawy, zajęcia edukacyjne i wychowawcze zgodnie z realizowanym miesięcznym planem zajęć;
  2. opiekun jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne powierzonych dzieci;
  3. każdorazowo opiekun kontroluje miejsce przebywania dzieci (bawialnio-jadalnia, sypialnia, szatnia, łazienka) oraz sprzęt i pomoce dydaktyczne;
  4. opiekun może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę innego pracownika Żłobka;
  5. obowiązkiem opiekuna jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna;
  6. w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników Żłobka, bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

§ 13

 1. Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka. Za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych dziecko może być odebrane przez dorosłą pełnoletnią osobę, imiennie upoważnioną, wpisaną do obowiązującego upoważnienia do odbioru dziecka ze Żłobka.
 2. Upoważnienie, o którym mowa w ust.1, zawiera:
  1. imię i nazwisko osoby upoważnionej;
  2. pokrewieństwo;
  3. nr dowodu tożsamości;
  4. nr telefonu kontaktowego;
  5. datę i podpis rodziców.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze Żłobka przez upoważnioną przez nich osobę.

Rozdział V

Prawa i obowiązki rodziców

§ 14

 1. Opieka nad dzieckiem w Żłobku sprawowana jest na podstawie umowy o świadczenie usług opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych zawieranej z rodzicami.
 2. Przed rozpoczęciem uczęszczania dziecka do Żłobka rodzice są zobowiązani dostarczyć:
  1. zaświadczenie lekarza pierwszego kontaktu o stanie zdrowia dziecka i możliwości jego uczęszczania do Żłobka,
  2. zaświadczenie właściwego lekarza o konieczności stosowania u dziecka diety ze wskazaniem jej rodzaju,
  3. książeczkę zdrowia dziecka do wglądu.
 3. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
  1. przestrzeganie statutu Żłobka,
  2. przestrzeganie niniejszego Regulaminu,
  3. terminowe uiszczanie opłat za żłobek oraz opłat dodatkowych wynikających np. z dłuższego pobytu dziecka,
  4. przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze Żłobka przez rodziców/prawnych opiekunów lub upoważnioną przez nich pełnoletnią osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
  5. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Żłobku.
 4. Rodzice mają obowiązek poinformowania na piśmie Kierownika Żłobka o swojej
  czasowej nieobecności lub wyjeździe i ustanowionym pełnomocnictwie w sprawowaniu opieki nad dzieckiem przez osoby trzecie.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do zapoznawania się z treścią zarządzeń, ogłoszeń i komunikatów Kierownika Żłobka.
 6. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do przestrzegania doraźnych ustaleń organizacyjnych Kierownika Żłobka i stosowania się do nich.

§ 15

Rodzice maja prawo do:

 1. Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka.
 2. Uzyskiwania porad i wskazówek od opiekunów w rozpoznawaniu przyczyn i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy.
 3. Wyrażania i przekazywania Opiekunom i Kierownikowi Żłobka wniosków z obserwacji pracy Żłobka.
 4. Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Żłobka organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór, o przekazywanych sprawach powinien być każdorazowo poinformowany Kierownik Żłobka.
 5. Rodzice dziecka mogą włączać się w organizację imprez okolicznościowych.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 16

Kierownik Żłobka obowiązany jest udostępnić każdemu Regulamin Organizacyjny Żłobka.

§ 17

Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią:

 1. Wzór umowy na świadczenie usług.
 2. Karta przyjęcia.
 3. Statut Żłobka.

§ 18

Zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane są w sposób właściwy dla jego nadania. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany zapisów w regulaminie, o których rodzice/opiekunowie prawni dziecka zostaną poinformowani osobiście i na tablicy ogłoszeń.

 


 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego      

OGÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKÓW ŻŁOBKA

Do zakresu obowiązków wszystkich pracowników Żłobka „ Wesoły Zakątek” należy:

§ 1

Obowiązki wynikające z art. 100 Kodeksu Pracy:

 1. Pracownik jest zobowiązany wykonać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
 2. Pracownik jest zobowiązany w szczególności:
  1. przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
  2. przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
  3. przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
  4. dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
  5. przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
  6. przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

  § 2

Obowiązki wynikające z art.. 211 Kodeksu pracy:

 1. Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika.
 2. W szczególności pracownik jest obowiązany:
  1. znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,
  2. wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,
  3. dbać o należyty stan maszyn, urządzeń i sprzętu oraz porządek i ład w miejscu pracy,
  4. stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,
  5. poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zalecanym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,
  6. niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonych w zakładzie pracy wypadku albo zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym ich niebezpieczeństwie,
  7. współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
   

< Wstecz