ŻŁOBEK "WESOŁY ZAKĄTEK"

ul. Wyzwolenia 31, 05 - 140 Serock, tel. 22 782 68 43

 

Statut Żłobka „Wesoły Zakątek” w Serocku z dnia 01.09.2018 r.


Postanowienia ogólne

§ I

 1. Żłobek „Wesoły Zakątek”, zwany dalej „Żłobkiem”, działa na obszarze miasta Serock.
 2. Żłobek zachowuje swoją odrębność w zakresie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 3. Siedziba Żłobka mieści się w Serocku przy ul. Wyzwolenia 31.
 4. Żłobkiem kieruje Kierownik.

§ II

 1. Żłobek działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235), zwanej ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. 2011 nr 69,
poz.367).

3) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. 2011 nr 69, poz. 368)

4) niniejszego statutu.

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o rodzicach należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

 

Rozdział 1

Cele i zadania Żłobka

§ III

 1. Żłobek świadczy usługi opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne dzieciom w wieku od 20-go tygodnia życia do lat 3.
 2. Do zakresu zadań Żłobka należy w szczególności:

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka.

3. Zadania powyższe Żłobek realizuje poprzez:

1) wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka w miarę jego wieku i możliwości,

2) kształcenie właściwych nawyków i umiejętności dziecka związanych z życiem w grupie,

3) systematyczne obserwowanie rozwoju dziecka,

4) systematyczne dostosowywanie treści, metod i organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych do wyników obserwacji dziecka,

5) zapewnienie bezpieczeństwa dziecku przebywającemu w Żłobku,

6) zapewnienie dziecku właściwego żywienia zgodnego z normami i zaleceniami dietetycznymi,

7) wspieranie rodziców w procesie wychowawczym,

8) zachęcanie rodziny dziecka do aktywnego uczestnictwa w życiu Żłobka poprzez uczestnictwo w zajęciach podczas dni otwartych oraz imprez okolicznościowych,

4. Żłobek działa na podstawie rocznego planu pracy określającego rodzaje zajęć standardowych i dodatkowych, zatwierdzanego przez Kierownika.

 

Rozdział 2

Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka

§ IV

 1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Serock.
 2. Do Żłobka może być przyjęte dziecko spoza Gminy Serock, jeżeli Żłobek dysponuje wolnymi miejscami.
 3. Zapisy do Żłobka prowadzone są przez cały rok.
 4. Dzieci w Żłobku zapisywane są do grup według ich zbliżonego wieku oraz rozwoju psychofizycznego.

§ V

 1. O kolejności przyjęcia dziecka decyduje data zgłoszenia, z zastrzeżeniem zasad określonych w § VI Statutu.
 2. Wymogiem przyjęcia dziecka do Żłobka jest złożenie przez rodziców wniosku.
 3. Do wniosku należy dołączyć następujące oświadczenia:

a) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka;

b) imiona, nazwiska oraz numery PESEL rodziców;

c) adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka;

d) adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców - o ile je posiadają;

e) miejsce pracy rodziców lub miejsce pobierania nauki w szkole lub szkole wyższej przez rodziców - o ile pracują lub pobierają naukę;

f) dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka;

4. Żłobek prowadzi ewidencję wniosków, w oparciu o którą tworzy listę dzieci oczekujących na miejsce w Żłobku.

5. Rodzice dzieci oczekujących na miejsce w Żłobku zobowiązani są do comiesięcznego potwierdzania rezerwacji miejsca. Brak potwierdzenia przez okres kolejnych 3 miesięcy skutkuje skreśleniem dziecka z listy oczekujących.

6. Żłobek może sprawować opiekę nad dzieckiem, które ukończyło 3 rok życia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 4 roku życia, na podstawie oświadczenia rodziców o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym, potwierdzonych stosownymi dokumentami.

§ VI

 1. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają dzieci:

1) których co najmniej jedno z rodziców jest osobą niepełnosprawną,

2) wychowywane samotnie przez rodzica przebywającego w domu samotnej matki lub
w innej specjalistycznej placówce i nabywającego w okresie pozostawania bez pracy kwalifikacje zawodowe umożliwiające podjęcie zatrudnienia,

3) których rodzeństwo uczęszcza do Żłobka,

4) z rodzin wielodzietnych na podstawie Karta Dużej Rodziny.

2. W terminie do dnia 15 maja każdego roku Kierownik podaje do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty listę dzieci przyjętych do Żłobka od 1 września danego roku.

§ VII

Opieka nad dzieckiem w Żłobku sprawowana jest na podstawie umowy o świadczenie usług opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych zawieranej z rodzicami.

§ VIII

Dzieci uczęszczające do Żłobka, które nie ukończyły lat 3, nie podlegają ponownej rekrutacji. Okres obowiązywania umowy o której mowa w § VII ulega przedłużeniu na podstawie deklaracji rodziców o kontynuowaniu korzystania z usług Żłobka, złożonej w terminie do 15 lipca danego roku.

 

Rozdział 3

Zasady wnoszenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku
w przypadku nieobecności dziecka w żłobku.

§ IX

Wysokość opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku oraz jednorazowej opłaty wpisowej jak również warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za wyżywienie określa Kierownik Żłobka. Opłaty wymagają zatwierdzenia przez organ prowadzący.

§ X

 1. Opieka nad dzieckiem w Żłobku jest odpłatna, obejmuje koszty wyżywienia i pobytu dziecka.
 2. Nieobecność dziecka, bez względu na jej przyczynę nie wpływa na opłaty za pobyt.
 3. W przypadku dłuższej nieobecności dziecka w żłobku kierownik żłobka może przyjąć na miejsce tego dziecka na czas jego nieobecności inne dziecko, na podstawie umowy z jego rodzicami.
 4. W przypadku dłuższej nieobecności, pozwalającej na przyjęcie innego dziecka na zastępstwo, możliwe jest zwolnienie z opłaty rodzica dziecka zastępowanego, za okres zastępstwa.
 5. Nieobecność dziecka wpływa na miesięczne opłaty za wyżywienie dziecka, w ten sposób, że opłata ta podlega obniżeniu w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku, proporcjonalnie za każdy dzień nieobecności, z wyjątkiem pierwszego dnia przy nieobecności dłuższej niż jeden dzień.
 6. W przypadku gdy rodzić poinformuje Kierownika Żłobka, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, o mającej nastąpić nieobecności dziecka, przysługuje zwrot stawki wyżywienia również za pierwszy dzień nieobecności.
 7. Przyjęcie dziecka do Żłobka po 15-tym dniu miesiąca powoduje obniżenie opłaty za pobyt o 50%.
 8. Rozliczenia z rodzicami odbywają się bezgotówkowo.

 

Rozdział 4

Struktura Organizacyjna

§. XI

Kierownik Żłobka w drodze Zarządzenia wprowadza w życie Regulamin organizacyjny.

 

Rozdział 5

Zarządzanie Żłobkiem

§. XII

 1. Żłobek reprezentuje na zewnątrz Kierownik.
 2. Do zadań Kierownika Żłobka należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością żłobka i wykonywanie zadań statutowych;

2) reprezentowanie żłobka na zewnątrz;

3) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki wychowawczo-edukacyjnej dzieci;

4) prawidłowe gospodarowanie mieniem.

 

Rozdział 6

Postanowienia Końcowe

§. XIII

Statut wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


< Wstecz